Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

TANIMLAR

Bahsedilen bu aydınlanma belgesinde olduğu gibi bu açıklamalara işaret etmektedir.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

DRKAYA Saç Tedavileri Kliniği: Ataköy 7-8-9-10 Mah.’de bulunan DRKAYA Saç Tedavileri Kliniği. Karanfil Sokak 8/D no:50 Bakırköy İstanbul Türkiye.

Veri İşleyici: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumlusu: KVKK uyarınca muhatap, hasta, müşteri olarak paylaştığınız kişisel verilerinizi; Veri sorumlusu olarak belirlenen “DRKAYA tüzel kişiliği” tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: KVKK’nın 4, 5 ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz.

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
 • Doğru ve gerektiğinde güncel
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için
 • İşlendikleri amaçla ilgili, sınırlı ve ölçülü olma
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilir.

DRKAYA’nın aşağıdaki faaliyetleriyle bağlantılı olarak yukarıdaki kurallara uygun olarak işlenecektir.

DRKAYA Saç Tedavileri Kliniği Faaliyetleri:

 • Her türlü sağlık hizmetini vermek üzere özel hastane, poliklinik, dispanser, laboratuvar, saç ekim merkezi, sağlık ocak ve tesisleri, sağlık kabinleri, doğumevleri, diş (ağız sağlığı) ve protez tedavi merkezleri kurmak ve işletmek.

 • Hastane bünyesinde insan sağlığına hizmet edecek tanı ve tedavi merkezleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon üniteleri açmak, check-up merkezleri kurmak ve işletmek.

 • Her türlü tıbbi yardım, muayene, sağlık ve tıbbi hizmetleri sağlamak ve organizasyonunu sağlamak. Alanında uzman personel çalıştırmak.

 • Resmi kurumlardan gerekli izin alınmak kaydıyla tomografi, bilgisayarlı tomografi ve sintigrafi çekilmesi, kemik yoğunluğu ölçümü, mamografi, tüm röntgen grafikleri, MR, eko çekimi, ultrasonografi ve doppler, manyetik rezonans görüntüleme, tüm endoskopi, radyoaktif malzeme ve malzemeler . her türlü tıbbi teşhis, muayene ve tahlilleri yapmak.

 • Fizik tedavi, onkoloji, hemodiyaliz ve tıbbi rehabilitasyon ünitelerinin tesislerini kurmak, işletmek ve kiralamak.

 • Tıbbi analiz laboratuvarlarının kurulması ve işletilmesi. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili her türlü özel hastane, yataklı teşhis ve tedavi merkezleri, diş laboratuvarları ve araştırma laboratuvarları, klinikler ve poliklinikler kurmak, işletmek ve bu konuda kurulan tesisleri kiralamak.

 • Teşhis ve tedavi amacıyla yurt dışındaki firmalarla anlaşmalar yapmak, temsilcilik vermek ve almak, acentelik yapmak, konusuyla ilgili ihalelere katılmak.

 • Faaliyetlerle ilgili iletişimin sağlanması ve icrası

Kişisel Verilerin Aktarılması: KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca, kişisel verileriniz üçüncü kişilere (program ortağı, iş birliği yapılan kurum, tedarikçi, bağışçı, klinik yöneticileri/çalışanları, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, kanunen yetkili özel kişiler) aktarılabilecektir. DRKAYA Saç Tedavileri Kliniği’nin yukarıda sayılan amaçlarla faaliyetlerini sürdürebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları kapsamında gerekli görülen tüzel kişiler veya yabancı ülkeler).

Kişisel Veri Toplama Yöntemi: Kişisel verileriniz DRKAYA tarafından aşağıda belirtilen formlar aracılığıyla toplanabilecek, işlenebilecek ve aktarılabilecektir:

 • Hasta anamnezi/tıbbi öykü/bilgi formları
 • DRKAYA Web Siteleri İletişim Formları
 • DRKAYA Web Siteleri Kayıt Formları
 • Hasta Takip Formları
 • Danışman Takip Formları
 • Hasta Takip Arşiv Formları

Kişisel Veri Sahibinin Hakları: KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkesin veri sorumlusuna başvuru hakkı bulunmaktadır.

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
 4. kullanılmadığını öğrenme,
 5. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 6. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 7. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Yukarıda belirtilen haklarınızla ilgili olarak DRKAYA Saç Tedavileri Kliniği‘ne başvurmanız durumunda talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz yanıt verilecektir. Başvurunuzu açık ve anlaşılır bir şekilde, kimlik ve adres bilgilerinizi tespit edici belgeleri ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı, elden veya posta yoluyla Ataköy 7-8-9-10 Mah. Karanfil Sokak 8/D no: 50 Bakırköy İstanbul Türkiye adresine ulaştırmalısınız.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Yukarıdaki boşluğa kendi el yazınızla “OKUDUĞUMU ANLIYORUM ve ONAYLIYORUM” ifadesini yazınız.

HASTA                                                                                              TARİH: …/…/….

ADI SOYADI:   ………………………………………………………

 

İMZASI:             ………………………………………………………    

 

TELEFONU:      ………………………………………………………

 

E-POSTA:           ……………………………………………………….

 

ADRESİ:             ………………………………………………………